خدمات ساختمان

خدمات ساختمان

می 26, 2019
ساخت و اجرای قرنیز

ساخت و اجرای قرنیز

ساخت و اجرای قرنیز ساخت و اجرای قرنیز ساخت و اجرای قرنیز را به منظور آب بندی دیواره های منتهی به پیشانی پشت بام ، ساخت […]
می 26, 2019
نصب قرنیز پشت بام

نصب قرنیز پشت بام

نصب قرنیز پشت بام نصب  ساخت و اجرای قرنیز نصب قرنیز پشت بام و اجرای قرنیز را به منظور آب بندی دیواره های منتهی به پیشانی […]
می 26, 2019
اجرای پیشانی ساختمان

اجرای پیشانی ساختمان

اجرای پیشانی ساختمان اجرای پیشانی ساختمان به نما کاری دور ساختمان گویند. اجرای پیشانی ساختمان – نمای پیشانی ساختمان اجرای پیشانی ساختمان – نمای پیشانی ساختمان […]
می 26, 2019
ساخت سر در حیاط

ساخت سر در حیاط

ساخت سر در حیاط ساخت سر در حیاط ساخت سر در حیاط بر روی درب ورودی ساختمن یا ویلا نصب میشود. ساخت سر در حیاط برای […]